Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων 1991-2011

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), κοινοποιούν τη δημοσιοποίηση της εφαρμογής «Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων 1991-2011».

Το «Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων 1991-2011»  αποτελεί προϊόν μακρόχρονης συνεργασίας της ΕΛΣΤΑΤ με το ΕΚΚΕ, η οποία επισημοποιήθηκε με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ τους το 2012. Για να δείτε το Μνημόνιο κάντε κλικ εδώ.

Πρόκειται για διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία προσφέρει άμεση και δυναμική πρόσβαση στα δεδομένα των Απογραφών Πληθυσμού-Κατοικιών των ετών 1991, 2001 και 2011. Ο δυναμικός χαρακτήρας της πρόσβασης αναφέρεται στη δυνατότητα που παρέχεται στους χρήστες να επιλέξουν όποιον συνδυασμό μεταβλητών επιθυμούν από τις σχετικές Απογραφές.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα χαρτογράφησης των απογραφικών δεδομένων σε διάφορα γεωγραφικά επίπεδα, τα οποία κυμαίνονται από τις δεκατρείς Περιφέρειες της χώρας μέχρι τις Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες (περισσότερες από 6.000 χωρικές ενότητες).

Επιπροσθέτως, η εφαρμογή παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα και δυνατότητα χαρτογράφησης στο εσωτερικό όλων των ελληνικών πόλεων άνω των 50.000 κατοίκων σε επίπεδο Μονάδων Χωρικής Ανάλυσης Πόλεων (ΜΟΧΑΠ). Οι μονάδες αυτές συγκροτούνται είτε από μοναδικούς είτε από περισσότερους γειτονικούς Απογραφικούς Τομείς (ΑΤ) και έχουν πληθυσμό της τάξης των 1.000 ατόμων.

Η λογική της εφαρμογής, όσον αφορά την αναζήτηση στη βάση δεδομένων, συνίσταται α) αρχικά στην επιλογή του πληθυσμού που ενδιαφέρει την/τον χρήστη (π.χ. γυναίκες, 40 ετών και άνω, με πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης) και β) στην εξαγωγή πινάκων για αυτόν τον πληθυσμό, με βάση όποιες δύο μεταβλητές επιλέξει ο/η χρήστης (π.χ. επάγγελμα και κλάδος απασχόλησης).

Το χαρτογραφικό κομμάτι της εφαρμογής δίνει τη δυνατότητα χαρτογράφησης μεταβλητών που έχουν ήδη ενσωματωθεί σε αυτό. Σύντομα θα υπάρξει και η δυνατότητα άμεσης χαρτογράφησης του αποτελέσματος αναζήτησης στη βάση δεδομένων, εφόσον βεβαίως η αναζήτηση αυτή έχει γεωγραφική αναφορά.

Η εφαρμογή θα αναβαθμίζεται συστηματικά κατά τους ερχόμενους μήνες με την ενσωμάτωση νέων μεταβλητών, διαδικασιών και δυνατοτήτων. Επίσης, θα αντιμετωπίζονται τυχόν προβλήματα που θα παρουσιαστούν στην πορεία. Η διαδικασία επικοινωνίας με τους χρήστες αναμένεται ότι θα αποτελέσει σημαντικό στοιχείο στην προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης της εφαρμογής σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Η πρόσβαση των χρηστών στην εφαρμογή θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:  http://panorama.statistics.gr/

Ο περιορισμός στην πρόσβαση των δεδομένων της Απογραφής Πληθυσμού του 2011, προκύπτει από την υποχρέωση σεβασμού των κανόνων εμπιστευτικότητας που διέπουν την παροχή των στατιστικών δεδομένων σύμφωνα με το Νόμο 3832/2010 της ΕΛΣΤΑΤ, όπως ισχύει. Στο πλαίσιο της τήρησης των σχετικών κανόνων, η εφαρμογή δεν δίνει απόλυτες τιμές, αλλά διαστήματα τιμών, όταν το χωρικό επίπεδο αναφοράς είναι πιο αναλυτικό από εκείνο της Περιφέρειας.

Αναλυτικότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-cencus2011tables

Επίσης οι χρήστες μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικό αίτημα παροχής στοιχείων μέσω της ιστοσελίδας της ΕΛΣΤΑΤ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.statistics.gr/pls/apex/f?p=105:1030:3250970675528569::NO:::

Οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται:
α) στην ΕΛΣΤΑΤ Δ/νση Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας-Τμήμα Απογραφών και Κατάστασης Πληθυσμού, τηλ: 213 135 2911, για τα στατιστικά στοιχεία των Απογραφών, και
β) στην ομάδα έργου του ΕΚΚΕ, info-panorama@statistics.gr, για θέματα της εφαρμογής, όπως βοήθεια, επίλυση προβλημάτων, παρατηρήσεις, αλλά και για προτάσεις και υποδείξεις.

Η ανάπτυξη της εφαρμογής «Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων 1991-2011» χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Δυναμική Διαχείριση Βάσεων Κοινωνικών Δεδομένων και Χαρτογραφικών Αναπαραστάσεων – SoDaMap του Υπουργείου Παιδείας που υλοποιεί το ΕΚΚΕ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ) του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων – ΚΡΗΠΙΣ» του Υπουργείου Παιδείας. Η χρηματοδότηση αυτή αφορά κονδύλια του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Πειραιάς, 31/07/2015