Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης και Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του διαδικτυακού τόπου

Οι όροι χρήσης μπορεί να τροποποιούνται με κατάλληλη προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, οι οποίοι θα πρέπει να αποδεχτούν τους νέους όρους εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον διαδικτυακό τόπο. Σε οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης, και μετά την ειδοποίηση των χρηστών, η χρήση εκ μέρους τους, σημαίνει και την εκ νέου αποδοχή από αυτούς των νέων όρων χρήσης και την δέσμευσή τους. Κάθε νέα χρήση τεκμαίρεται ως εκ νέου αποδοχή των όρων χρήσης και συναλλαγής.

1. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η εγγραφή στην ιστοσελίδα προϋποθέτει την χρήση των αληθών στοιχείων του χρήστη. Κατά την εγγραφή ο χρήστης υποχρεούται να δηλώσει τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας.

2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής του ο χρήστης παραλαμβάνει μήνυμα επιβεβαίωσης της εγγραφής του στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του με τα στοιχεία και τον κωδικό ασφαλείας που έχει δηλώσει. Ο χρήστης παραμένει προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού του. Οφείλει δε να φροντίζει για την ασφαλή φύλαξη του κωδικού ασφαλείας (password) και την τυπική έξοδο του από την ιστοσελίδα. Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του χρήστη ή οποιαδήποτε γενόμενη ή πιθανή παραβίαση ασφάλειας του, ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει άμεσα την ΕΛΣΤΑΤ. Η ΕΛΣΤΑΤ και το ΕΚΚΕ δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η εφαρμογή αποθηκεύει τα δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης κατά την εγγραφή του. Η ΕΛΣΤΑΤ και το ΕΚΚΕ δεσμεύονται να μην χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα αυτά για οιοδήποτε σκοπό χωρίς την έγγραφη άδεια του χρήστη, παρά μόνο αν λάβουν σχετική εντολή από αρμόδια δικαστική / δημόσια / αστυνομική αρχή. Τα δεδομένα του χρήστη φυλάσσονται με ασφάλεια και διατηρούνται απόρρητα για όλους εκτός από το απολύτως εξουσιοδοτημένο προσωπικό της  ΕΛΣΤΑΤ που είναι απαραίτητο να έχει πρόσβαση σε αυτά, για λόγους συντήρησης του συστήματος ή για άλλους τεχνικούς λόγους. Το ανωτέρω προσωπικό δεσμεύεται από αντίστοιχη υποχρέωση τήρησης του απορρήτου των πληροφοριών που συναντά στο σύστημα. Η συγκατάθεση του χρήστη στους παρόντες όρους χρήσης ισοδυναμεί με την ανεπιφύλακτη συναίνεσή του σε αυτήν την διαβίβαση για τον προαναφερόμενο σκοπό. Οποιαδήποτε στιγμή ο χρήστης έχει το δικαίωμα να διαγράψει, διορθώσει ή τροποποιήσει τα δεδομένα του, επικοινωνώντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info-panorama@statistics.gr.

4. COOKIES

Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη σε ορισμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον φυλλομετρητή (browser) του χρήστη από έναν εξυπηρετητή δικτύου (web server) και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημα του χρήστη και δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητά του καθ” οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο δίκτυο ευκολότερη για το χρήστη, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις του. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να προειδοποιείται για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες,  είτε να απαγορεύει τη χρήση cookie. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Η εφαρμογή μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους («links») προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται η ΕΛΣΤΑΤ και το ΕΚΚΕ για το περιεχόμενό τους, ούτε εγγυούνται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται εκεί. Η ΕΛΣΤΑΤ και το ΕΚΚΕ δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που ακολουθεί αυτούς τους συνδέσμους.

6. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα πνευματικά δικαιώματα της εφαρμογής ανήκουν στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) το οποίο την αναπτύσσει ως πόρο ανοικτής πρόσβασης με στόχο τη δημόσιο όφελος και παραχωρεί, για την υλοποίηση του στόχου αυτού, το δικαίωμα της χρήσης της στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) η οποία αποτελεί και το μοναδικό παραγωγό και πάροχο επίσημων στατιστικών από τις Απογραφές Πληθυσμού για την Ελλάδα.

Η ΕΛΣΤΑΤ διατηρεί τα πλήρη δικαιώματά της όσον αφορά την κυριότητα των δεδομένων και την αποκλειστικότητα της απόφασης όσον αφορά τους τρόπους διάχυσης.

Το ΕΚΚΕ  διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό, την εικαστική απεικόνιση, τον πηγαίο κώδικα, την βάση δεδομένων και στο σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου). Μέρος του περιεχομένου του  ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, και ειδικά οι εικόνες που περιέχει μπορεί να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων φυσικών ή/και νομικών προσώπων, με την άδεια των οποίων χρησιμοποιούνται. Η χρήση τους για τον σκοπό λειτουργίας του προγράμματος δεν συνεπάγεται άδεια για οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών των δημιουργών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, των κειμένων, φωτογραφιών και του περιεχομένου της βάσης δεδομένων του, χωρίς την έγγραφη άδεια των δημιουργών του. Επίσης απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία  ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού.

7. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Το υλικό και τα στοιχεία παρέχονται στο χρήστη μέσω της εφαρμογής του ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, έχοντας παραχθεί με τις βέλτιστες γνώσεις και δυνατότητες.

Ο χρήστης  αναλαμβάνει έναντι της ΕΛΣΤΑΤ, ρητά και ανεπιφύλακτα, να τηρεί σωρευτικά τις παρακάτω, σύμφωνα με το νόμο, υποχρεώσεις:

α. Να μην παραποιεί με οποιοδήποτε τρόπο τα στοιχεία που παρέχονται από την εφαρμογή.

β. Να επεξεργάζεται τα στοιχεία περιοριζόμενος στην απολύτως απαραίτητη για τις    ανάγκες του διαδικασία.

γ. Να αναφέρει, κατά πιθανή δημοσίευση/ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εργασίας του στην οποία έχει κάνει χρήση των στοιχείων του ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, ως πηγή των στοιχείων το ΠΑΝΟΡΑΜΑ, με την επισήμανση ότι τα αποτελέσματα και συμπεράσματα είναι του χρήστη.

Η αναφορά της πηγής έχει ως ακολούθως:

Για ελληνικές δημοσιεύσεις: ΕΚΚΕ-ΕΛΣΤΑΤ (2015) Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων 1991-2011. Διαδικτυακή εφαρμογή για την πρόσβαση, επεξεργασία και χαρτογράφηση απογραφικών δεδομένων (http://panorama.statistics.gr).

Για διεθνείς δημοσιεύσεις: EKKE [National Centre for Social Research] – ELSTAT [Greek Statistical Authority (2015) Panorama of Greek Census Data 1991-2011. Internet application to access, process and map census data (http://panorama.statistics.gr).